سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ هفدهم ـ وجه تقدیم عموم بر اطلاق ـ 27/ 1/ 96 برابر با هجدهم رجب المرجب1438 276
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ شانزدهم ـ وجه تقدیم عموم بر اطلاق ـ 26/ 1/ 96 برابر با هفدهم رجب المرجب1438 276
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ پانزدهم ـ جریان ادله تراجیح در موارد جمع عرفی ـ 21/ 1/ 96 برابر با دوازدهم رجب المرجب1438 316
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ چهاردهم ـ جریان ادله تراجیح در موارد جمع عرفی ـ 20/ 1/ 96 برابر با يازدهم رجب المرجب1438 338
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ سیزدهم ـ جریان ادله تراجیح در موارد جمع عرفی ـ 19/ 1/ 96 برابر با نهم رجب المرجب1438 386
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ دوازدهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح تعدی از مرجحات منصوصه ـ 16/ 1/ 96 برابر با هفتم رجب المرجب1438 347
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ يازدهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح تعدی از مرجحات منصوصه ـ 15/ 1/ 96 برابر با ششم رجب المرجب1438 386
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ دهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح تعدی از مرجحات منصوصه ـ 14/ 1/ 96 برابر با پنجم رجب المرجب1438 355
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ نهم ـ تنبیهات مبحث تراجیح تعدی از مرجحات منصوصه ـ 9/ 1/ 96 برابر با أوّل رجب المرجب1438 312
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ هشتم ـ تنبیهات مبحث تراجیح : تنبیه چهارم ترتیب یا عدم ترتیب در مرجحات ـ 8/ 1/ 96 برابر با بيست ونهم جمادي الثانیة1438 349

آمار بازدیدکنندگان

112271
امروزامروز336
دیروزدیروز1392
این هفتهاین هفته6493
این ماهاین ماه13060
کل بازدیدهاکل بازدیدها1122718

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري