سال تحصیلی 95 ـ 96

Title Hits
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ بيست وهفتم ـ انقلاب نسبة در کلام مرحوم نائینی ـ 2/13/ 96برابر با ششم شعبان المعظم 8 258
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ بيست وششم ـ انقلاب نسبة در کلام مرحوم نائینی ـ 2/12/ 96برابر با پنجم شعبان المعظم 8 234
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ بيست وپنجم ـ انقلاب نسبة در کلام مرحوم نائینی ـ 2/11/ 96برابر با چهارم شعبان المعظم 8 241
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ بيست وچهارم ـ تقسیمات مرحوم آقای خوئی در عام و خصوصات ـ 2/9/ 69 برابر با دوم شعبان المعظم 8 249
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ بيست وسوم ـ تقسیمات مرحوم آقای خوئی در عام و خصوصات ـ 2/6/ 69 برابر با بيست و هشتم جب المرجب1438 252
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ بيست ودوم ـ انقلاب نسبة در کلام مرحوم آخوند ـ 2/4/ 69 برابر با بيست و ششم جب المرجب1438 273
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ بيست ويکم ـ تتمه بحث سابق ـ شروع مبحث انقلاب نسبةـ 2/2/ 69 برابر با بيست و چهارم جب المرجب1438 244
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ بيستم ـ دوران امر بین نسخ و تخصیصـ 30/ 1/ 96 برابر با بيست ويکم رجب المرجب1438 234
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ نوزدهم ـ مورد سوم از موارد جمع عرفی : دوران امر بین نسخ و تخصیص ـ 29/ 1/ 96 برابر با بيست رجب المرجب1438 224
درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه صدوِ هجدهم ـ وجه تقدیم عموم بر اطلاق ـ 28/ 1/ 96 برابر با نوزدهم رجب المرجب1438 231

آمار بازدیدکنندگان

103039
امروزامروز711
دیروزدیروز1060
این هفتهاین هفته890
این ماهاین ماه23266
کل بازدیدهاکل بازدیدها1030391

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري